I canadian pharmacy SO cheap viagra Like tadalafil odt Body sildenafil online A canadian pharmacy tylenol with codeine #1,#000,#0000,#00000 chewable cialis Company sildenafil online.

Tại sao chọn Trung tâm Mắt kỹ thuật cao 30-4?

?ây th?c s? là m?t câu h?i quan tr?ng khi b?n cân nh?c vi?c m? c?n, patient lo?n th? (hay còn g?i là Ph?u thu?t ch?nh t?t khúc x?). Ngoài y?u t? quan tr?ng b?c nh?t là trình ?? c?a bác s?, công ngh? s? d?ng trong ph?u thu?t ?óng vai trò quy?t ??nh cho ?? an toàn, hi?u qu? và kh? n?ng h?i ph?c th? l?c lâu dài c?a b?nh nhân. Không ph?i thi?t b? laser nào c?ng mang l?i k?t qu? gi?ng nhau, công ngh? laser tiên ti?n m?i c?a hôm nay s? cho k?t qu? t?t h?n r?t nhi?u so v?i công ngh? c? ?ã qua. TTM KTC 30-4 ??u t? h? th?ng ph?u thu?t tích h?p VisuMax Femtosecond Laser và Mel 80 Excimer Laser c?a Carl Zeiss Meditec, Germany. Visumax là h? th?ng duy nh?t trên th? gi?i cho phép th?c hi?n k? thu?t ReLex® smile.

ReLEx® smile
K? thu?t ReLEx® smile khác bi?t hoàn toàn so v?i Femto – Lasik và Lasik truy?n th?ng, qua ?ó toàn b? ph?u thu?t ???c th?c hi?n b?ng Femtosecond Laser ch? v?i m?t b??c duy nh?t, hoàn toàn không t?o v?t giác m?c. M?nh nhu mô giác m?c ???c c?t siêu m?n b?ng Femtosecond Laser s? ???c ph?u tách qua m?t ???ng m? nh? 2 – 4mm ? chu biên giác m?c thay vì làm bay h?i b?ng Excimer Laser theo ph??ng pháp c?.

?u ?i?m v??t tr?i c?a k? thu?t ReLEx® smile:
Do ???ng m? nh? 2 – 4mm và không t?o v?t giác m?c nên b?o t?n s? v?ng ch?c c? sinh h?c tuy?t ??i c?a giác m?c, gi? ???ng cong t? nhiên c?a giác m?c sau m?, cho phép b?n tham gia nh?ng ho?t ??ng có tính n?ng ??ng cao nh? th? thao, võ thu?t, … ???ng m? nh? c?ng cho phép h?n ch? t?i ?a ch?ng khô m?t sau m?, lo?i b? các bi?n ch?ng do ph?u thu?t t?o v?t gây ra. ReLEx® smile kh?c ph?c nh?ng h?n ch? c?a v?t giác m?c mà các bác s? lo ng?i ??i v?i m? c?n th? b?ng ph??ng pháp Lasik. ReLEx® smile, m?t b??c ??t phá trong ph?u thu?t khúc x? ít xâm l?n, bi?n ??c m? c?a c? bác s? l?n b?nh nhân, “LASIK KHÔNG V?T”, tr? thành hi?n th?c, do v?y là l?a ch?n s? m?t cho b?nh nhân khi m? c?n, lo?n c?n.

Femtosecond LASIK
Femtosecond LASIK là b??c c?i ti?n, m?t ti?n b? k? thu?t m?i so v?i LASIK truy?n th?ng, hi?n ngày càng tr? nên ph? bi?n ??i v?i bác s? và b?nh nhân. FemtoLASIK h?i khác bi?t so v?i LASIK truy?n th?ng ? b??c c?t t?o v?t giác m?c. Trong quá trình t?o v?t, FemtoLASIK s? d?ng Femtosecond Laser thay vì l??i dao c? h?c truy?n th?ng. Sau ?ó Excimer Laser s? bóc bay l?p mô b? m?t ?? ch?nh t?t khúc x?. Khác v?i các lo?i Femtosecond Laser khác, t?o v?t giác m?c trong không gian 2 chi?u, Visumax Femtosecond Laser v?i thi?t k? t?i ?u, m?c n?ng l??ng th?p nh?t, ?? ?n ??nh cao nh?t cho phép t?o ???ng c?t v?t giác m?c 3 chi?u, siêu m?n, chính xác. Hi?n nay ch? có nón ti?p xúc c?a VisuMax ???c thi?t k? theo chi?u cong c?a giác m?c, t?o c?m giác tho?i mái t? nhiên cho b?nh nhân ??ng th?i gi?m thi?u t?i ?a quá trình t?ng nhãn áp trong và sau m?.

LASIK truy?n th?ng
Lasik truy?n th?ng t?i Trung tâm ???c th?c hi?n trên h? th?ng MEL 80S và h? th?ng dao vi ph?u (microkeratome) c?a hãng Moria (Pháp) MEL 80 s? d?ng công ngh? Laser “?i?m bay” v?i chùm tia d?ng Gaussian, gi?m thi?u t?i ?a s? t?ng nhi?t vùng giác m?c nh?n xung Laser, b?o v? ph?n gi??ng giác m?c và ph?n nhu mô xung quanh. H? th?ng dao Moria có vòng hút nh?, phù h?p v?i m?t c?a ng??i châu Á làm t?ng tính an toàn cho b?nh nhân trong quá trình ?i?u tr? và ph?c h?i th? l?c nhanh chóng.
K?t qu? ?i?u tr? b?ng MEL80 ???c công b? b?i FDA Hoa K? cho th?y 93% b?nh nhân ??t ???c th? l?c 20/20 ho?c h?n n?a sau ph?u thu?t 3 tháng, trong s? ?ó 41% b?nh nhân ??t th? l?c 20/12.5 sau 6 tháng.

Chia sẻ :

www.mat304@.com

cheap generic cialis free shipping buy generic viagra generic pharmacy why using viagra online pharmacy technician schools florida
buy cialis online overnight shipping sildenafil online