LASIK là viết tắt của Laser Assisted In – Situ Keratomileusis. Lasik là một trong những phương pháp cận thị đầu tiên và vẫn còn thông dụng cho đến nay.